سر غرق نمودن خداوند عزوجل در زمان نوح(ع)

احمد بن زیاد بن جعفر همدانی می گوید: عبدالسلام بن صالح هروی نقل می کند که که وی گفت: محضر حضرت رضا(ع) عرضه داشتم چرا خداوند عزوجل در زمان حضرت نوح(ع) تمام دنیا را در آب غرق نمود با اینکه در میان مردم اطفال و کسانی که بی گناه بودند وجود داشتند؟

حضرت فرمودند: در میان غرق شدگان نه اطفال بود و نه بی گناه.                       اما اطفال نبود زیرا حق عزوجل چهل سال قبل از غرق نمودن دنیا صلب مردان و رحم زنان قوم نوح را عقیم نمود لذا در هنگام غرق طفلی وجود نداشت. و اما بی گناه در بین آنها نبود زیرا هیچگاه قادر متعال کسی را که گناه ندارد با عذاب خود هلاک نکرده است و افراد غرق شده دو دسته بودند:                                                   الف: آنانکه پیامبر خدا یعنی نوح(ع)تکذیب کردند.                                                ب: کسانیکه راضی به تکذیب دسته اول بودند اگر چه به ظاهر تکذیب نمی کردند.    بدون تردید هر دو دسته گناهکار محسوب می شوند.                                      لازم به تذکر است کسانی که داخل و حاضر در مجلس تکذیب نموده ولی وقتی خبر تکذیب مکذبین را شنیدند به آن راضی و خشنود شدند مانند کسانی هستندکه در آن مجلس حاضر بوده و پیامبر را تکذیب نمودند.                   

/ 0 نظر / 2 بازدید